SAMSUNG PC Share Manager 4

SAMSUNG PC Share Manager 4

52samsung – Shareware –
4 Stars User Rating
An application that you can use to share multimedia files between your PC and your Samsung TV. Using this application, your DLNA certified Samsung TV set can remotely access files on your computer, allowing you to watch videos or listen to music directly from the TV screen.

The part that might pose some problems is setting up a Wiselink DLNA connection, which enables your TV to connect to your computer. There are a few steps to follow: you first have to perform the network configuration (your TV has to be connected to your home network) and launch Samsung PC Share Manager.

Tổng quan

SAMSUNG PC Share Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi 52samsung.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SAMSUNG PC Share Manager là 4, phát hành vào ngày 16/07/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/10/2008.

SAMSUNG PC Share Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SAMSUNG PC Share Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SAMSUNG PC Share Manager!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có SAMSUNG PC Share Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản